Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výroční zpráva 2008/2009

28. 1. 2011

 V Ostrově 6. října 2009

             Základní škola a Mateřská škola Ostrov

 Č.j.: 111/2009/Ř

Sp.z.:2.5/A5

E-mail: zs.ostrovuno@seznam.cz

 Výroční zpráva školy za rok 2008/2009

 Část I.

Základní charakteristika školy

 

                                    Základní škola a Mateřská škola Ostrov

   Zřizovatelem základní školy je Obec Ostrov.

   Ředitel:                               Mgr. Petr Lipenský

   Vedoucí učitelka MŠ            Věra Špiková  

   Vychovatelka ŠD:               Eva Šabatová

   Vedoucí školní jídelny:        Zdeňka Špinlerová

   Ve škole je první stupeň základní školy s 1. až 4. postupovým ročníkem (dvě třídy) a jedno       

   oddělení školní družiny, součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna.

 

Školní rok

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

2008/2009

2+1 ŠD

25

12,5

 

 Vzdělávací programy:   Základní škola č.j. 16 847/96-2

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV):

(1. a 2. ročník)

 Výuka cizích jazyků:           Anglický jazyk (3. a 4.ročník)

 Zájmové kroužky:               Sportovní kroužek

                                               Výtvarný kroužek „Barvínek“

                                               Kroužek anglického jazyka

                                               Kroužek hry na flétnu

                                  

 Individuální integrace:  Žádný žák nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího

plánu.

 Základní škola v Ostrově byla zařazena do sítě škol dne 1. ledna 1996.

 Plánovaná kapacita školy je 45 žáků a 24 dětí ve školní družině.

Družina má k dispozici samostatnou učebnu, vybavenou pomůckami, využívá prostoru tělocvičny a sportovního hřiště vedle školy. K výuce i zábavě využívají počítače v počítačové  učebně.

Škola a počítače:                    

Ve škole máme 1 počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Staršípočítače jsou přemístěny do II. třídy. Při vybavování školy zařízením informační technologie je postupováno v souladu se zpracovaným ICT plánem školy. Výpočetní technika v počítačové učebně i ve II. třídě je  využívána při výuce předmětů a je též přístupna žákům (i  učitelům) po celý den.

 

Školní úrazovost:         

Ve školním roce 2008/2009 jsme zaznamenali 6 úrazů, z toho  žádný úraz nebyl považován za úraz registrovaný. Žádný uvedený úraz nebyl pojišťovnou odškodněn.

 

Školní mléko:  Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“.

 

 Školská rada při ZŠ Ostrov: V uplynulém školním roce se Školská rada sešla na 3 jednáních.

 

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělání

 

Prospěch žáků ve škole: (I. pololetí)

ročník

počet žáků

Prospělo/ z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

8

8/5

0

2.

6

6/6

0

3.

4

4/2

0

4.

7

7/1

0

 

Snížený stupeň chování:

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

Celkový počet neomluvených hodin:

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

Prospěch žáků ve škole: (II. pololetí)

ročník

počet žáků

Prospělo/ z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

8

7/7

1

2.

7

6/1

0

3.

4

4/2

0

4.

7

7/0

0

 

Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

 

Škola postupovala podle učebního plánu Základní škola č.j. 16 847/96-2,  a podle vlastního Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání s názvem „Pro život se učíme.

 K zápisu do prvního ročníku základní školy konaného dne 29. ledna 2009 přišlo 5 dětí (dívek).  

Všechny zapsané děti zahájili 1. září povinnou školní docházku ve školním roce 2009/2010. Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům, kteří navštěvují PPP Ústí nad Orlicí (výukové a výchovné problémy).

 

Část III.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jiných inspekcí

 

Česká školní inspekce naši školu v tomto školním roce nenavštívila, pouze si vyžádala vlastní školní vzdělávací program k posouzení, zda je v souladu s Rámcovým vzdělávacím program pro základní vzdělávání. Dle zaslaného písemného Sdělení, kapitoly, které nebyly v souladu s RVP ZV či RVP PV, byly doplněny a opraveny

 

Dne 27. listopadu 2008 proběhlo hygienické šetření pracovníky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v budově MŠ a školní jídelně. Výsledek kontroly: (viz. Protokoly o kontrolním zjištění.). Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné závady byly odstraněny ihned.

6. května 2009  byla provedena v  budovách škol pravidelná prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

  

Část IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Pedagogický sbor:

  1 pracovník splňuje stanovená kriteria vzdělání i aprobovanosti pro první stupeň základní školy a 1 pro školní družinu. 1 pracovnice je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu; zastupuje kvalifikovanou učitelku, t.č. na MD). 

 b) Ostatní pracovníci:

Na škole dále pracuje školnice, ekonomka a hospodářka školy s částečným úvazkem vedoucí školní jídelny. 

 

Část V.

Další údaje o škole

 Jsme zapojeni do celostátní akce „Školní mléko“, pro žáky je realizován pitný režim,. Do výuky prvouky a přírodovědy je zařazen projekt „Zdravé zuby“, žáci 3. a 4. ročníku jsou seznamováni s problematikou nebezpečí návykových látek. Žáci jsou členy Klubu mladého čtenáře a Klubu mladého diváka a posluchače.

Mimoškolní aktivity pro žáky připravovali pedagogičtí pracovníci. Děti navštěvují ZUŠ J. Pravečka (hra na zobcovou flétnu) a zájmové kroužky při DDM v Lanškrouně.

Škola se účastnila atletických závodů v Rudolticích, výtvarných soutěží ap.

Naše základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou – organizují se vzájemné návštěvy našich prvňáčků a předškoláků, poznáváme okolí (výlet na hrad Potštejn).

Místní spolek dobrovolných hasičů připravil Den dětí. Vedením školy byli pozváni  
členové záchranného týmu ze Žiliny (Slovensko), kteří zde předvedli ukázky své práce   s vycvičenými psy, slaňování aj.

Několik našich žáků uspělo v různých závodech a soutěžích. (Třešňovecká básnička, Lanškrounská Kopa, Běh ulicemi Lanškrouna)

Žáci školy  připravili program na vítání nových občánků obce, které se koná na Obecním úřadě v Ostrově.

Žáci společně s učiteli připravili několik vystoupení pro veřejnost:

  „II. podzimní setkání“ (společně s Dětským pěveckým sborem Čtyřlístek z Ústí n. Orlicí)

„Půldne otevřených dveří“ v nové budově MŠ a ŠJ))

Rozloučení se školním rokem.

Pedagogičtí pracovníci se dle finančních možností účastní kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného vzdělávacím CCV Pardubice, s pobočkou v Ústí nad Orlicí a Služba škole Mladá Boleslav. Ke vzdělávání slouží i odborná periodika a Učitelské noviny a časopis Komenský, odebírané školou.

Pravidelně spolupracujeme s metodickým sdružením málotřídních škol, které vede paní ředitelka  ZŠ a MŠ v Horním Třešňovci.

Od 1. ledna 2009 provozuje škola doplňkovou činnost (hostinská činnost) – prodej stravy cizím strávníkům  připravené ve vývařovně v nové budově MŠ.

Základní škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se o dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

Část VI.

Kulturní a vzdělávací akce školy

Pedagogičtí pracovníci sami připravili několik akcí (atletické závody, besídky, jízda zručnosti, pálení čarodějnic, Den Země, vítání občánků,  Rozloučení se školním rokem,). Absolvovali jsme besedu se členy Policie ČR, o.od. Lanškroun, zúčastnili jsme se exkurze v sídle HZS Pk v Ústí nad Orlicí s poutavým výkladem a názornou ukázkou techniky.

Ve dnech 12. a 13. února 2009 strávili žáci školy 2 dny  ve Středisku ekologické výchovy v Oucmanicích (pobočka Ekocentra PALETA Pardubice). Zde se účastnili vzdělávacích  programů se zaměřením na environmentální výchovu.

Společnými akcemi obou škol pro veřejnost byly Vánoční výstava a Velikonoční jarmark, spojené s prodejem vystavených výrobků dětí.

Část VII.

Zhodnocení a závěr

Hlavním cílem v letošním školním roce byla příprava školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP). Podle vlastního ŠVP  začala výuka v 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku se podle vlastního ŠVP začne vyučovat ve školním roce 2009/2010.

 I nadále je našim hlavním cílem zvyšování úrovně vzdělávacího procesu. Věnujeme se žákům, kteří přecházejí do 5. ročníků lanškrounských ZŠ.

 

Část VIII.

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle

zákona č. 106/1999 Sb.,

v Základní škole a Mateřské škole Ostrov za kalendářní rok 2008

 

Počet podaných žádostí:

0

Počet podaných odvolání:

0

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

0

  

Část IX.

Zpráva o hospodaření  Základní školy a Mateřské školy Ostrov

za rok 2008

 (viz Přílohy č. 1 a č. 2 k nahlédnutí v ředitelně školy)

 

V Ostrově 6. října 2009                                                     
 

Mateřská škola Ostrov

 Charakteristika školy

 Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.

V tomto školním roce probíhala výuka v

Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.

 

Počet dětí

Z toho dojíždějící

Průměrný počet dětí na třídu

Průměrný počet dětí na učitele

Průměrná docházka dětí v %

Počet integrovaných dětí

25

0

25

12,5

77

0

 

Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.

Objekt mateřské školy:

 Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen  25. srpna 2008.

Škola nemá vlastní tělocvičnu.

 

Údaje o výsledcích provedené ČŠI: v tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI, byl vyžádán školní vzdělávací program MŠ k posouzení, zda je v souladu s RVP PV. Nedostatky byly odstraněny dle sdělení ČŠI.

Další kontroly: 6. května 2009 – prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

27. listopadu 2009 – kontrola pracovníky KHS Pk, pob. Ústí nad Orlicí

V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství CO2, TV nářadí, zabezpečení budovy,)

 Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (Obora Žleby), návštěva ZŠ,účast na divadelních  a filmových přestavení (Lanškroun)

 Škola sama organizovala tyto akce: plavecký výcvik, besídka pro maminky, návštěva Mikuláše, Vánoční výstava, Velikonoční jarmark vlastních prací, výroba velikonočních a vánočních přání pro místní organizace (obecní úřad, KONZUM, ZŠ, Česká pošta, FOREZ, Vánoční besídka, Vítání občánků.)

 Děti z MŠ se zúčastnili společně se žáky ZŠ akce nazvané „Barevný týden“, který spočíval v tom, že každý den v týdnu měl svoji barvu a všichni zúčastnění si ho připomněli dle možností (oděv, svačina, apod.)  Do této akce se zapojila i školní kuchyně, která připravila oběd k dané barvě.

 

Pracovníci v mateřské škole:

Celkový počet zaměstnanců

Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků

Z toho nekvalifik.

Praxe kratší než pět let

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

Z toho vyučených v oboru

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

5

2

0

0

2,52

1

2

 

Jedna učitelka MŠ je na mateřské dovolené, zastupuje ji kvalifikovaná pracovnice. Zástup trval do 30. června 2009.

Odklad školní docházky:

Žádné dítě nedostalo odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti.

 

K 30. 9. 2009 přijato do MŠ 34 dětí, z toho 2 děti s omezenou docházkou.

1 dítě je přijato od 1. února 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář